52. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)”

ใน พ.ศ. 2562 พบว่า ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 32-394 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 120.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ค่าเฉลี่ยรายปี อยู่ในช่วง 24-123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 50.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ค่าเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศ 45.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับฝุ่นละออง PM10 บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ และจังหวัดสระบุรี มีค่าเพิ่มขึ้น แต่บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าลดลง เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2561 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ฝุ่นละออง PM10 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2563ข)

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นที่ พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563ข)

ดาวน์โหลดข้อมูล